"חותר לניידות מתמדת"

פרופ' אילן גור־זאב, ההוגה הפורה ביותר באקדמיה הישראלית בתחום החינוך, מנתח את תכנית הלימודים מנקודות מבט שונות ומציע – לבודדים בלבד – תכנית לימודים גלותית החוצה כל גבול אפשרי. לפני שאתם חוצים, נסו לחצות את הריאיון עמו. המאמץ משתלם

להורדת הראיון המלא

פרופ' אילן גור־זאב

הראיון פורסם בהד החינוך, תכניות לימודים במשבר
כרך פ"ד, גליון 04, פברואר 2010